لطفا جهت اطلاع از زمان و مکان برگزاری همایش
به سایت انجمن سرامیک ایران به آدرس http://www.icers.ir مراجعه نمایید.