لطفا جهت اطلاع از زمان و مکان برگزاری همایش
به سایت همایش به آدرس http://crpop.ir مراجعه نمایید.