توضیحات کاربردها
آجرهای آلومینا- مولایت سپرهای سد حرارتی برای محفظه احتراق توربین‌های گازی