آدرس کارخانه : استان چهارمحال و بختیاری، سفید دشت , شهرک صنعتی سفید دشت
کد پستی :    8875116655
تلفن : 63-34263459-038
فکس :    34263460-038

آدرس ایمیل:
 info@mehrrefractories.com