آدرس دفتر فروش : استان چهارمحال و بختیاری، سفید دشت , شهرک صنعتی سفید دشت
کد پستی :    8875116655
تلفن :
34264077 - 038
فکس : 34264071 - 038 و 34264072 - 038 
آدرس ایمیل:
sales@mehrgodaz.com