توضیحات انواع کاربردها
جرم‌ کوبیدنی بر پایه منیزیا H جرم کوبیدنی تعمیر گرم در کوره‌های قوس الکتریکی
C جرم کوبیدنی سرد در کوره‌های قوس الکتریکی