توضیحات کاربردها
جرم بر پایه منیزیا با کاربرد عمومی  جرم با کاربرد عمومی در کوره‌های قوس الکتریکی و تعمیر گرم مجرای خروجی مذاب در کنورتور