توضیحات کاربردها
آجرهای آلومینا- مولایت رآکتور کربن بلک (دوده)، واحدهای بازیابی گوگرد، کوره‌های زباله‌سوز ضایعات گازی و مایع