توضیحات کاربردها
آجرهای آلومینا بالا اتصال مستقیم رآکتور کربن بلک (دوده)، واحدهای بازیابی گوگرد، ریفرمرهای ثانویه، راکتورهای تولید گاز، کوره‌های زباله‌سوز و ریفرمرهای ثانویه آمونیاک