توضیحات کاربردها
قطعات ریختنی آلومینا- مولایت  بلوک های مشعل در کوره های سرامیک و صنایع شیمیایی